Els serveis que la Societat ALFAGEST AUDITORS, SL, com a assesoria fiscal i laboral de l'Associació Professional de Venedors de Premsa de Barcelona i Província ofereix als seus associats, són els següents:

Àrea fiscal

Confecció i presentació de les liquidacions trimestrals, segons dades aportades per l'associat (consum llum, iva al marge de l'associació, etc.) i per l'associació en els primers deu dies dels mesos ABRIL - JULIOL - OCTUBRE i GENER, de :

 • IVA
 • IRPF (estimació objectiva - mòduls)
 • Retenció lloguers
 • Confecció i presentació de les liquidacions anuals de:
    - IVA
    - Model 347 (operacions superiors a 3.005,06 €uros)
 • Resolució de dubtes i consultes fiscals en referencia, IVA i IRPF
 • Alta censal d´inici d´activitat de premsa.
 • Declaracions de Renda de la unitat familiar de l'associat (fills i cònjuge sense ingressos).

Visites concertades els dimecres a la tarda a l'entitat.


Àrea laboral

 • Confecció nòmines i TC'S.
 • Confecció i presentació dels models 111 (trimestral) i models 190 (resums anuals).
 • Altes i baixes a la Seguretat Social treballadors.
 • Confecció de contractes de treball i liquidacions.
 • Aclariment de dubtes laborals relacionades amb l'activitat.

Queda exclosa qualsevol operació que per la seva naturalesa excedeixi del curs normal, en matèria tributària i laboral, l'associat que no estigui inclòs en els punts anteriors, com per exemple:

Assistència i representació de l'associat a l'Agència Tributària, CMAC, Magistratura de Treball.

 • Tràmits en Seguretat Social (alta autònoma, obtenció certificats electrònics, alta empresa en Seguretat Social per contractació de treballadors, descoberts cotització, reclamacions diverses, etc.).
 • Tràmits (altes / baixes censals, seguretat social ...) de l'Associat per un canvi d'enquadrament tributari (de persona física a societat, canvis d'epígrafs d'activitat, etc ...)
 • Altes / baixes censals recurrents en l'exercici.
 • Preparació i tramitació d'impugnacions, requeriments, reclamacions i recursos derivats de procediments d'Inspecció.
 • Comptabilitats d'Associats que no estiguin en mòduls.
 • Declaracions de renda de cònjuge i fills amb ingressos.
 • Declaracions de patrimoni.

En el cas que fossin requerits els serveis professionals anteriorment esmentats, els seran facturats en funció de la seva complexitat i de les hores incorregudes, de conformitat amb el que prèviament pogués acordar-se.

L'Associació i la seva assesoria no seran responsables de qualsevol declaració equívoca com a conseqüència d'informació no facilitada, facilitada de forma incompleta o de forma errònia. Així com declaracions presentades fora de termini pel lliurament d'informació fora dels terminis establerts.