En virtut de l'establert en la Llei 15/1999, i la LSSICE 34/2002, li informem que les seves dades formen part d'un fitxer titularitat de La Asociación Profesional de Vendedores de Prensa de Barcelona y Provincia . La informació registrada s'utilitzarà per informar-li per qualsevol mitjà electrònic o postal de les nostres novetats comercials. Pot exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició en: C/ Sant Pau nº 15 LOCAL A en BARCELONA (08001)

La Asociación Profesional de Vendedores de Prensa de Barcelona y Provincia informa seguidament de la seva política de privadesa, aplicada a les dades personals. D'aquesta manera, totes les dades personals que tingui sota la seva responsabilitat seran tractats d'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, 13 de Desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i es guardaran les degudes mesures de seguretat i confidencialitat dels mateixos.

La visita del lloc web no implica que l'usuari hagi de subministrar informació alguna respecte a la seva identitat, no podent ser associada a un usuari concret per l'empresa. En el supòsit que se subministri dades de caràcter de personal, aquestes dades seran recollides i utilitzats conforme a les limitacions i els drets recollits en la citada norma de protecció de dades. 

Els usuaris que facilitin dades de caràcter personal consenten de forma clara, exacta i inequívoca les presents condicions.

Recollida de dades
La recollida de dades de caràcter personal es podrà realitzar a través dels formularis que es publiquin en el lloc web i dels correus electrònics que els usuaris puguin remetre a La Asociación Profesional de Vendedores de Prensa de Barcelona y Provincia, que seran inclosos en un fitxer automatitzat.

Els fitxers titularitat deLa Asociación Profesional de Vendedores de Prensa de Barcelona y Provincia , figuren inscrits en el Registre General de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, al que podrà accedir l'usuari o visitant per comprovar la situació d'aquells.

La Asociación Profesional de Vendedores de Prensa de Barcelona y Provincia conservarà les seves dades una vegada finalitzada la relació amb l'usuari per complir les obligacions legals necessàries. Al seu torn, procedirà a la cancel·lació de les dades recollides quan deixin de ser necessaris per a la finalitat per la qual van ser recaptats.

Seguretat de la informació
La Asociación Profesional de Vendedores de Prensa de Barcelona y Provincia ha desenvolupat tots els sistemes i mesures tècniques i organitzatives al seu abast, previstes en la normativa de protecció de dades de caràcter personal, per evitar la pèrdua, malament ús, alteració, accés no autoritzat i substracció de les dades de caràcter personal facilitats per l'usuari o visitant. 

No obstant això, l'usuari o visitant ha de ser conscient que les mesures de seguretat en Internet no són inexpugnables. 

Confidencialitat i Secret professional
Les comunicacions privades que poguessin donar-se entre el personal de la Asociación Profesional de Vendedores de Prensa de Barcelona y Provincia i els usuaris o visitants seran considerades com a confidencials. L'accés a aquesta informació està restringit mitjançant eines tecnològiques i mitjançant estrictes controls interns. 

Enllaços amb altres llocs web
El present lloc web pot contenir enllaços o links amb altres llocs. S'informa que la Asociación Profesional de Vendedores de Prensa de Barcelona y Provincia no disposa de control algun ni ostenta responsabilitat alguna sobre les polítiques o mesures de protecció de dades d'altres llocs web.

Drets dels usuaris
L'usuari podrà exercitar, respecte a les dades recaptades en la forma prevista, els drets reconeguts per la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de Desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i en particular els drets d'accés, rectificació o cancel·lació de dades i oposició, si resultés pertinent.

Els drets de cancel·lació, oposició i revocació del consentiment per a la cessió podran ser exercitats per l'usuari, i si escau qui ho representi, mitjançant sol·licitud remesa per correu ordinari, signada i acompanyada de fotocòpia del D.N.I., a l'adreça fiscal de la Asociación Profesional de Vendedores de Prensa de Barcelona y Provincia, a dalt indicada. 

 La Asociación Profesional de Vendedores de Prensa de Barcelona y Provinciainforma que les dades personals recaptades, quan hagin deixat de ser necessaris o pertinents per a la finalitat per la qual van ser recollits, seran cancel·lats conforme estableix la normativa de protecció de dades de caràcter personal. 

Si es requereix aclarir algun aspecte relacionat amb la política de privadesa de perception.es i perception.cat, pot posar-se en contacte amb Perception Technologies S.L a través de la següent adreça de correu electrònic:(Necessites javascript per veure aquest correu-e) .