VICEPRESIDÈNCIA

El càrrec de vice president recau en Jordi Bastardas Gibert.