Nova reforma del treball autònom.

10/04/2018

L'aprovació de la Llei 6/2017, de 24 d'octubre, de Reformes Urgents del Treball Autònom permet gaudir de la 'tarifa plana' durant un any, guanyar flexibilitat en les seves cotitzacions i augmentar la contractació.El Senat ha donat llum verda a la Llei de Reformes Urgents del Treball Autònom, que introdueix nombroses millores fiscals i laborals. Mesures que es començaran a executar en diferents fases.Les mesures més importants van entrar en vigor l'1 de gener de 2018. Són les relatives a la fiscalitat, com les vinculades a la cotització i unes altres com l'ampliació de la tarifa plana.

Per la seva banda, la resta de reformes, com les quals afecten a la maternitat o la jubilació d'aquests treballadors, estan vigents des de l'endemà de la publicació de la llei en el Butlletí Oficial de l'Estat, això és a partir del 26 d'octubre de 2017. Aquestes són les mesures que més destaquen en la nova llei.1. Ampliació de la 'tarifa plana': Els nous autònoms, o aquells que no han estat daus d'alta com a tals en els últims dos anys, podran gaudir durant 12 mesos del pagament únic de 50 euros de quota a la Seguretat Social, en el cas que optin per cotitzar per la base mínima que els correspongui. Això suposa una ampliació del que es coneix com a tarifa plana de mig any pel que fa al període en el qual gaudien d'aquesta rebaixa fins al moment. Es manté igual l'increment gradual en la quota en funció del temps que transcorri des que l'emprenedor obri les portes del seu negoci. Això significa que passat un any des de la seva constitució, -entre els mesos 13 i 18- s'aplica una reducció del 50% a la quota mínima. A més, la tarifa d'autònom segueix bonificada durant sis mesos més, amb una rebaixa del 30%. D'aquesta manera, a més d'ampliar fins a l'any la tarifa plana, els emprenedors gaudiran de dos anys de rebaixa en el pagament de les seves cotitzacions a la Seguretat Social. També, la nova llei reduirà el període necessari per tornar a gaudir de la tarifa plana després d'haver interromput l'activitat. És a dir, per poder emprendre pagant una quota de 50 euros ja no serà necessari haver d'esperar cinc anys, sinó que aquest període es redueix a tres exercicis des del cessament de l'activitat.2. Flexibilitat i canvis a la base de cotització:  La nova mesura proporciona flexibilitat perquè els autònoms puguin donar-se d'alta i de baixa de la Seguretat Social fins a tres vegades dins de cada any natural, per la qual cosa en aquests casos els autònoms solament pagaran pels dies del mes en què exerceixin la seva activitat.Exemple: fins avui el que es donava d'alta el 25 de maig i de baixa el 12 de juny, estava obligat a pagar a la Seguretat Social la cotització completa corresponent a tots dos mesos, encara que només hagués treballat durant 20 dies.La Llei amplia la possibilitat que els treballadors autònoms canviïn la seva base de cotització de dues a quatre vegades a l'any.Ara, poden sol·licitar-ho abans de l'1 de maig o de l'1 de novembre, amb efectes a l'1 de juliol i 1 de gener següent.A partir de l'1 de gener de 2018 podran sol·licitar-ho abans del 31 de març, 30 de juny, 30 de setembre i 31 de desembre, amb efectes a l'1 d'abril, 1 de juliol, 1 d'octubre i 1 de gener de l'any següent, respectivament, la qual cosa permet una millor adaptació de les cotitzacions als ingressos del treballador autònom. 3. Cotització en supòsits de pluriactividad. Aquells treballadors que s'iniciïn en el Règim d'autònoms i que amb motiu d'això entrin en situació de pluriactividad, podran optar per triar cotitzar al 50% en el R. d'Autònoms durant els primers 18 mesos i al 75% durant els següents 18 mesos.Així mateix, a partir de la promulgació de la present Llei, ja no s'haurà de sol·licitar el reintegrament del 50% de l'excés en què la cotitzacions superin la quantia que estableixi a aquest efecte per la Llei de Pressupostos de l'Estat per a cada exercici, amb el topall del 50% quotes ingressades en aquest règim, sinó que la Tresoreria General de la Seguretat Social ho farà d'ofici.4. Minoració recàrrecs per demora pagaments: Les dificultats per quadrar els ingressos i les despeses provoquen que en ocasions els autònoms no arribin a temps per pagar les seves cotitzacions a la Seguretat Social. Es modulen els recàrrecs pels ingressos realitzats fora de termini, reduint-se a un 10%, si l'abonament es produeix dins del primer mes natural següent al venciment del termini d'ingrés. Transcorregut aquest termini sense haver-se efectuat el recàrrec serà del 20% i 35% respectivament.Cal tenir en compte que la demora en els pagaments a la Seguretat Social provocarà també que es perdin les bonificacions. 5. Deduccions en l'IRPF de despeses de subministraments i manutenció que afavoreixen el teletreball: Cada vegada és més habitual que els autònoms, pel tipus de treball que exerceixen, estableixin el seu centre de treball en la llar.Per aquells que estiguin en Estimació Directa:a) Les despeses de subministraments d'aquest habitatge (tals com a aigua, gas, electricitat, telèfon i internet) en el percentatge resultant d'aplicar el 30% a la proporció existent entre els metres quadrats de l'habitatge destinats a l'activitat respecte a la seva superfície total. Tret que es provi un % superior o inferior.b) Les despeses de manutenció del contribuent incorreguts en el desenvolupament de l'activitat econòmica, sempre que es produeixin en establiments de restauració i hostaleria i s'abonin utilitzant pagament electrònic.6. Accident 'in itinere': A l'autònom que treballa en una oficina, un taller o qualsevol altre centre al que hagi de desplaçar-se cada dia per exercir la seva activitat, va destinada aquesta iniciativa que protegirà qualsevol incident que pugui sofrir en el trajecte des de la seva llar fins al centre de treball. Així, en considerar els incidents d'aquest tipus com a accident de treball -igual que succeeix amb la malaltia professional-, s'aplicarà el 75% de la prestació des de l'endemà de la baixa. Per poder percebre aquesta ajuda, l'autònom haurà d'haver optat per pagar la quota de contingències professionals.7. Conciliació familiar: Per afavorir la conciliació, s'amplia des dels 7 anys fins als 12 anys l'edat dels menors a càrrec dels treballadors, la qual cosa els dóna dret a obtenir el reconeixement i els avantatges en el pagament de la seva tarifa per conciliació familiar. Així, els autònoms que es trobin en aquesta situació, que s'acullin a una reducció de jornada i siguin substituïts contractant a un altre treballador, poden bonificar el 100% de la seva quota a la Seguretat Social durant dotze mesos. Per la seva banda, s'aplica la mateixa exempció i durant el mateix temps per als treballadors per compte propi que tinguin al seu càrrec persones depenents. D'altra banda, els autònoms que tinguin fills amb discapacitat podran contractar-los obtenint beneficis.8. Suport a la maternitat: Les autònomes seguiran gaudint d'una bonificació del 100% de la quota mínima de l'autònom, però com a novetat, no estaran obligades a la contractació d'un treballador per cobrir-les mentre duri el procés de maternitat. No obstant això les autònomes que decideixin contractar a una substituta, ambdues gaudir de la bonificació al 100% de les contingències comunes. Per a això, les treballadores que s'incorporin en el termini de dos anys, podran beneficiar-se de la tarifa plana durant 12 mesos.9. Compatibilitat amb la pensió: La nova Llei permetrà que l'autònom no societari, sempre que tingui contractat almenys a un treballador, accedeixi a la jubilació activa amb el 100% de la pensió, limitada anteriorment al 50%. Aquesta mesura resulta aplicable també a aquells pensionistes que estiguessin percebent la jubilació activa amb anterioritat a la promulgació d'aquesta llei. Per a això haurà de sol·licitar-se, a instàncies del propi treballador autònom, a través de l'emplenament d'un formulari modelo oficial que s'ha establert a aquest efecte.10. Millora en la contractació: Fins avui, quan un autònom contractava a un treballador perdia la major part de les bonificacions de les quals gaudia en aquest moment. No obstant això, amb l'entrada en vigor de la reforma, l'emprenedor podrà contractar a treballadors mantenint l'ajuda en les cotitzacions i la tarifa plana. A més, per als negocis familiars, es rebaixa la influència de la figura de l'autònom col·laborador, -una figura per la qual el familiar de l'autònom havia de donar-se d'alta també sota aquest règim-, eliminant el límit en el nombre d'altes a familiars i la condició que siguin menors de 45 anys. D'altra banda, els autònoms que contractin de forma indefinida als seus familiars -pares, germans, cònjuge, fills, gendres i nores- com a assalariats de forma indefinida tindran dret a una bonificació total de les cotitzacions a la Seguretat Social. Per a això, serà necessari que en els dotze mesos anteriors a la contractació no s'hagin produït acomiadaments objectius o disciplinaris declarats judicialment improcedents, així com l'exigència del manteniment d'ocupació durant els 6 mesos següents a la contractació.

Arxivat a: General

Actualitat

  1. 08/09/2019
    L´empresa CHIMPY porta treballant a Suïssa des de 2014, amb punts de venda que serveixen fins a 50 bateries al dia, van començar a princípis d´any a Alemanya i aquest Octubre comencen a Barcelona.
    Arxivat a: General
  2. 06/09/2019
    Volem posar en el vostre coneixement el estat de les reunions i converses que des de la Comissió Nacional de Venedors hem mantingut amb les principals editorials.
    Arxivat a: General

Núvol d'etiquetes